Algemeen
1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Booker Tradingbetreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van banken, meubels, parasols, beelden, kleding en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. 
2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Booker Trading expliciet van de hand gewezen. 
3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar op www.bookertrading.nl.
5 Booker Trading behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Aanbod en bestelling
1 Alle offertes van Booker Trading, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen
2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de artikelen voor kwaliteiten, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Booker Trading verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Booker Trading te verrichten wezenlijk andere prestatie.
3 Booker Trading behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.
4 Booker Trading kunt niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Overeenkomsten
1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Booker Trading.
2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Prijzen
1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Aan de gevolgen van druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en aflevering in de vestigingen van Booker Trading of via www.bookertrading.nl; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
3 Behoudens in het geval van contante verkoop, dient de betaling van de door Booker Trading geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Booker Trading bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 299,--.
4 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Risico
1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Booker Trading.
2 Booker Trading is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Eigendomsvoorbehoud
1 Booker Trading behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Booker Trading aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Booker Trading ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Booker Trading van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Booker Trading en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Aflevering en reclames
1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Booker Trading bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kunt niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2 Aan de leveringsplicht van Booker Trading zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Booker Trading geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Zichttermijn / herroepingsrecht
1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Booker Trading heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Booker Trading. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Booker Trading er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij Booker Trading slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijk dienstverlener van toepassing zijn.
3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Garantie en Conformiteit
1 Booker Trading biedt vanaf 1 januari 2011 als aankoopgarantie de volgende voorwaarden: 7 dagen niet goed geld terug garantie, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking. 30 dagen directe omruil garantie op fabricage en materiaalfouten, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
Privacy garantie: Booker Trading gaat vertrouwelijk met klant gegevens om. Indien Booker Trading bij toeval tijdens werkzaamheden strafbare feiten aantreft is Booker Trading verplicht daarvan aangifte te doen. Reparatie garantie. Als Booker Trading de reparatie van een klant niet binnen 5 werkdagen heeft kunnen uitvoeren krijgt de klant 50% korting op het arbeidsloon. Hiervan uitgesloten zijn reparaties die Booker Trading niet zelf heeft kunnen uitvoeren en reparaties waarvoor onderdelen nodig zijn die niet binnen de benodigde tijd beschikbaar zijn.

Aansprakelijkheid
1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Booker Trading in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Booker Trading niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Booker Trading 
2 klant vrijwaart Booker Trading te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
3 De aansprakelijkheid van Booker Trading blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Booker Trading de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. 
4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Booker Trading ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Privacy
1 Indien u een bestelling plaatst bij Booker Trading, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Booker Trading. Booker Trading houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie de Privacy Policy voor meer informatie hierover. 
2 Booker Trading respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3 Booker Trading maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Booker Trading en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande Booker Trading het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Overige bepalingen
1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.